TRANSFERÉNCIA DE DADOS PERSOAIS

TRANSFERÉNCIA DE DADOS PERSOAIS

A Asociación Europea de Direitos Humanos fixo público en Bruxelas, o pasado 9 de Outubro, un comunicado contra o novo acordo do Consello con os EUA sobre transferéncia de dados persoais de pasaxeiros de liñas aéreas.

Ler mais...

NOVA CHAMADA DE ATENCIÓN AO GOVERNO ZAPATERO

NOVA CHAMADA DE ATENCIÓN AO GOVERNO ZAPATERO

Manfred Nowak, Relator da ONU contra a Tortura, acaba de facer público un novo relatório en que constata que o Governo español continua incumprindo as recomendacións para evitar os maus tratos às persoas detidas. No documento aponta-se tamén que Madrid non atendeu a demanda da ONU para pór fin à dispersión dos “presos políticos vascos”, expresión que sentou mal ao executivo de Zapatero.

Ler mais...

OS DD.HH. NON PODEN AGUARDAR

OS DD.HH. NON PODEN AGUARDAR

Amnistia Internacional salienta nun comunicado feito público o pasado dia 14 de Novembro que no proceso de negociación do governo español con ETA, “os direitos humanos non poden aguardar”.

Nese sentido, AI lembra que xa nunha anterior entrevista con o Sr. Zapatero, pedira, entre outras cousas “a derrogación da detención en rexime de incomunicación, o aceso imediato dos detidos a asisténcia letrada efectiva, o direito dos reclusos a cumpriren as suas condenas perto dos seus familiares –o que pasa pola revisión e inversión da politica penitenciária de dispersión de presos ou detidos por terrorismo- e a eliminación de toda ambiguidade da Lei de Partidos Políticos que pudese vulnerar os direitos à liberdade de pensamento, expresión, asociación ou reunión.”

Ler aqui o texto completo.

Ler mais...

ZONAS SEN DIREITO

ZONAS SEN DIREITO

Asi califican a situación que se vive nas fronteiras de Europa as asociacións que organizan o Colóquio europeu “Fronteiras de Europa. Zonas sen direito”. O encontro terá lugar os dias 20 e 21 do presente mes no Coléxio de Advogados de Barcelona e a sua finalidade é pór en evidéncia as contradicións manifestas que existen entre o direito de toda persoa a circular libremente e fixar a sua residéncia noutro estado, direito recollido na Declaración Universal dos Direitos Humanos, e as políticas sobre imigración na UE.

Mais información: | www.aed-edl.net |
www.acddh.org | www.icab.cat | www.ejdm.de

Ler mais...

QUE PASOU NAQUELA CEA?

QUE PASOU NAQUELA CEA?

Statewatch acaba de facer público a transcrición da resposta dada pola Presidéncia do Consello o pasado 10 de Outubro à pergunta formulada polo grupo ALDE.

Segundo o documento, ALDE pretendia averiguar se o bloqueo a unha resolución formal contra as actividades ilegais da CIA en Europa na reunión do dia 15 de SETembro está relacionada con os posíveis acordos a que terian chegado os membros do Consello que o 7 de Decembro de 2005 cearon con Condoleezza Rice para tratar as chamadas “entregas extraordinárias” aos USA. Nesta cea, segundo o xornal italiano L’Unità, estiveron presentes todos os estados membros da UE mais os señores Solana e de Vries.

Ler aqui o documento completo.

Ler mais...

RUA REAL DA CORUÑA

RUA REAL DA CORUÑA

O Grupo de Estranxeiros do Corpo Nacional de Polícia da Coruña iniciou expediente sancionador de expulsión contra 14 dos 16 vendedores subsaarianos detidos o 29 de Agosto na Rua Real desta cidade tras unha operación policial unanimemente calificada de brutal polas persoas que a presenciaron. Segundo as testemuñas, os axentes –despois de bloquearen os extremos da rua- arremeteron contra os imigrantes agredindo-os de maneira inxustificada e sen estes ofereceren resisténcia algunha.

Ler mais...

ESTUDANTES BAIXO SUSPEITA

ESTUDANTES BAIXO SUSPEITA

Despois que hai uns dias o FBI obrigase a sair da aula unha aluna de apenas 14 anos (Laura Wilson) para a interrogar sobre as críticas expresadas contra a política Bush nun foro da rede, agora é o governo Blair quen arremete contra os estudantes. Neste caso contra os de “aspecto asiático” ou de confisón musulmana, que –segundo proposta do Departamento de Educación difundida por The Guardian– deverian ser vixiados de perto. De prosperar a proposta, os docentes terán que pór en coñecimento das autoridades calquer indício de relación con grupos extremistas que observen nas aulas.

Ler mais...

PLANO DE DIREITOS HUMANOS

PLANO DE DIREITOS HUMANOS

Perante o anúncio feito pola Sra. Fernández de la Vega da iintención do governo español de elaborar e aprovar de imediato un chamado Plano Nacional de Direitos Humanos, várias asociacións civis asinan un escrito solicitando a criación de un espazo en que “os diversos actores involucrados na defensa dos direitos humanos podan contribuir con propostas e medidas” para entre todos se deseñar unha politica de direitos mais acorde con as necesidades sociais.

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN