TESTEMUÑA PRESENCIAL NEGA VERSIÓN OFICIAL

TESTEMUÑA PRESENCIAL NEGA VERSIÓN OFICIAL

Unha testemuña presencial da detención de Matti Sarasola e Igor Portu declarou perante o Xulgado de Instrución nº 1 de Bergara (Gipuskoa) “Que non é verdade o que escuitou nos meios de comunicación sobre a hora da detención, sobre o que era un controlo rotineiro e sobre a resisténcia dos rapaces à detención. Que esta foi limpa e que este é o motivo de querer pór todo isto en coñecimento do Xulgado”. Ler aqui o testemuño.


Ler mais...

DENUNCIADOS POR CRITICAR OS CENTROS DE MENORES DE MELILLA

DENUNCIADOS POR CRITICAR OS CENTROS DE MENORES DE MELILLA

”O Consello de Governo de Melilla acordou interpor querela por inxúrias e calúnias contra José Palazón e Linda Evers, da Asociación Prodein (Pro-Derechos de la Infancia), asi como contra a equipa de TV que elaborou a reportaxe “Melilla rap” en que aparecen imigrantes e menores ex-tutelados pola Consellaria de Benestar Social”, informa El Faro de Ceuta.

“Os menores están submetidos a fortísima presión psicolóxica e as denúncias por maus tratos físicos foron praticamente diárias en Novembro e Decembro pasados”, denuncia a asociación Prodein, que acrescenta “Muitos menores abandonan o centro por medo mais despois estes abandonos figuran como “voluntários”.


Ler mais...

VOZES CONTRA A DIRECTIVA DA VERGOÑA

VOZES CONTRA A DIRECTIVA DA VERGOÑA

Pode ler-se aqui o texto íntegro da intervención de Yasha Maccanico,de Statewatch, na reunión con asociacións non governamentais organizada polo grupo GUE do Parlamento Europeu o 12 de Decembro de 2007 contra a Directiva sobre detención e expulsión de persoas estranxeiras, a chamada ‘Directiva da Vergoña’.

Lembramos que, por iniciativa de CIMADE, numerosas asociacións europeas propuxemos no seu dia unha série de princípios comuns sobre o afastamento das persoas migrantes en situación irregular e das solicitantes de asilo denegado.


Ler mais...

DENUNCIANTE DENUNCIADO

DENUNCIANTE DENUNCIADO

A Comisión de Denúncia de Galiza fixo pública unha nota en que manifesta a sua indignación pola querela apresentada pola polícia municipal de Compostela contra Fran del Buey, Presidente de PreSOS Galiza, por un suposto delito de denúncia falsa (Art. 456.1.2 do CP) e falso testemuño (Art. 458 do CP). A querela ten a sua orixe nos feitos acontecidos na Rua de San Pedro a noite do 30.XII.2004, cando Fran del Buey observou como era detido de forma violenta un cidadán e interviu para calmar os ánimos. Os axentes reaxiron ameazando-o e o Presidente de Presos Galiza apresentou denúncia no xulgado por uso indevido da forza física. Despois dun xuízo en que as irregularidades foron a norma os axentes foron absolvidos e Fran del Buey denunciado.
A Comisión de Denúncia salienta a gravidade do feito “por constituir un nídio exemplo de persecución aos movimentos sociais críticos e autónomos por medio de criminalización dos seus integrantes”.


Ler mais...

CONFIRMADO INDULTO A AXENTES DE VIGO

CONFIRMADO INDULTO A AXENTES DE VIGO

”Os policías Celso Alonso Blanco, Elena Fernández Bouzas e Sebastián Fernández Estévez foron condenados en abril de 1999 pola Audiencia Provincial de Pontevedra a tres anos de cárcere, mentres que ao cuarto, Xoán Manuel Pérez Rodríguez, se lle impuxo unha pena de catro anos de prisión.
Daquela, a Audiencia considerou probado que o 17 de marzo de 1997 os axentes detiveron o inmigrante de orixe senegalesa Mamadou Kane na praia de Samil, que os axentes o trasladaron até un monte próximo ao campus universitario, e que aló insultárono e golpeárono. O Supremo confirmou a sentenza, que incluía a expulsión dos axentes do Corpo de Policía, e desestimou aumentar as condenas indicando que non se observaran motivacións racistas na súa actuación”, informa Vieiros. Lembremos que o indulto fora solicitado por Ventura Pérez Mariño, na altura Alcalde de Vigo.


Ler mais...

UE: AXÉNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS POUCO EFECTIVA

UE: AXÉNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS POUCO EFECTIVA

O grupo ALDE fixo público un comunicado para mostrar a sua preocupación polas escasas atribuicións que o Parlamento Europeu aprovou para a Axéncia Europea de Direitos Fundamentais, estabelecida en Marzo de 2007: recoller información, asesorar a UE e os Estados membros e promover o diálogo con a sociedade civil.
“A homofobia, a xenofobia, a violación da intimidade e a erosión das liberdades públicas na luita contra o terrorismo son claramente preocupantes nalguns Estados Membros. Non é por acaso que estes estados pretenden deixar esas áreas fora do controlo da Axéncia… O Parlamento deveria ter mostrado mais firme perante o Consello mostrando que quer unha Axéncia forte con poder para protexer os direitos dos cidadáns. É preocupante que alguns grupos (o Popular e o Socialista) non queran avanzar mais”, afirma In’t Veld, portavoz de ALDE

.


Ler mais...

DIREITO À SAÚDE

DIREITO À SAÚDE

O 17 de Xaneiro, EsCULcA apresentou aos meios de comunicación o escrito que o seu presidente, Fernando Martínez Randulfe, dirixira o 5 de Decembro pasado a D. José Luís Rodríguez Zapatero, D. Emilio Pérez Touriño, D. Anxo Quintana, Dna. Mº Xosé Rubio Vidal e Dna. Elena Salgado, en exercício do direito de petición regulado pola Lei Orgánica 4/2001.
O obxectivo do escrito era instar as citadas autoridades a adoptaren as iniciativas politicas e administrativas conducentes ao cumrpimento da Disposición Adicional Sexta da Lei 16/2003 de Coesién e Calidade do Sistema Nacional de Saúde e facer efectiva a integración dos servizos sanitários dependentes de Instituicións Penitenciárias nos Sistemas Nacionais de Saúde.
D. JOSÉ LUÍZ RODRÍGUEZ ZAPATERO – PRESIDENTE DO GOVERNO DE ESPAÑA
D. EMILIOI PÉREZ TOURIÑO – PRESIDENTE DA XUNTA DE GALIZA
D. ANXO QUINTANA – VICE-PRESIDENTE DA XUNTA DE GALIZA
DNA. Mª XOSÉ RUBIO VIDAL – CONSELLEIRA DE SANIDADE DA XUNTA DE GALICIA
D. ELENA SALGADO – MINISTRA DE ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
Ángel Fernando Martínez Randulfe, maior de idade, provisto de DNI 7.635.547, en representación de EsCULcA (Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades), con domicílio en Agro da Torre – Cacheiras – 15886 (TEO), comparece e como mellor proceder en Direito EXPÓN:
Que na representación ostentada e ao amparo do art. 4 da lei ORGÁNICA 4/2001 de 12 de Decembro, reguladora do direito de petición, e do art. 29 da constituición española, exercita-se o direito de petición interesando se adopten as iniciativas políticas e administrativas conducentes ao cumprimento da DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DA LEI 16/2003 de 28 de Maio de coesión e calidade do sistema nacional de saúde. Solicitude que alicerza nas presentes
ALEGACIÓNS
PRIMEIRA. A entidade que represento ten entre os seus fins previstos estatutariamente: 1º) Defender as liberdades e direitos individuais e colectivos dos cidadáns, dos povos e das nacións; 2º) Intervir nos casos de violación dos acima expresados direitos, denunciando perante a opinión pública os feitos determinantes de infracción e solicitando dos organismos correspondentes a adopción de medidas conducentes à restauración do direito violado polos poderes públicos ou polos servizos públicos de que aqueles son titulares; 3º) Oferecer axuda, dentro das posibilidades da Asociacion, às persoas ou grupos afectados polo recorte de direitos cidadáns para restabelecer a sua situación agredida e reparar os prexuizos ocasionados;4º) Apresentar denuncias ante calquer agresión nos direitos cívicos, tanto individuais como colectivos.
SEGUNDA. A lei de coesión e calidade do sistema nacional de saúde 16/2003 de 28 de Maio ordenava a integración dos servizos sanitários dependentes de Instituicións Penitenciárias nos SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE. En concreto, a disposición adicional sexta do citado texto normativo estabelecia:
Os servizos sanitários dependentes de instituicións penitenciárias serán transferidos às comunidades autónomas para a sua plena integración nos correspondentes servizos autonómicos de saúde.
Para tal efeito, no prazo de 18 meses desde a entrada en vigor desta lei e mediante o correspondente real decreto, procederá-se à integración dos servizos sanitários penitenciários no Sistema Nacional de Saúde, conforme o sistema de traspasos estabelecidos polos estatutos de autonomía.
O prazo previsto de 18 meses cumpriu-se en Novembro de 2004 sen que até hoxe se procedese a elaborar o Real Decreto de traspaso das competéncias do Ministério de Interior ao INSALUD ou aos SERVIZOS NACIONAIS DE SAÚDE, entre eles o SERGAS.
Este incumprimento provocou diversas iniciativas para obter do Executivo o cumprimento da transferéncia citada, como a PROPOSICIÓN NON DE LEI DO PARLAMENTO ESPAÑOL (Nº DE EXPEDIENTE 161/000542) APROVADA POR MAIORIA NA SESIÓN DA COMISIÓN DE INTERIOR DE 17 DE MARZO DE 2005, en que se instava o Governo español a efectuar as transferéncias en matéria de Sanidade Penitenciária às CC.AA. no prazo mais breve posível.
TERCEIRA. A integración dos servizos sanitários dependentes de Instituicións Penitenciárias nos SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE non supón unha mera cuestión de distribución de competéncias, senón que a mesma foi recomendada en diversas disposicións internacionais; asi como amostra:
RECOMENDACIÓN No. R (98) 7 1 DO COMITÉ DE MINISTROS DO CONSELLO DE EUROPA, AOS ESTADOS MEMBROS NO QUE CONCERNE OS ASPECTOS ÉTICOS E ORGANIZATIVOS DOS CUIDADOS DE SAÚDE NO MEIO PENITENCIÁRIO (Adoptado polo Comité de Ministros de 8 de Abril de 1998 na 627ª reunión dos Delegados de Ministros).-Nesta recomendación e no apartado B intitulado “Equivaléncia dos cuidados”, estabelece-se que “A política de saúde no meio penitenciário deveria integrar-se na política nacional de saúde, e ser compatível con ela”. No apartado D, referente à “independéncia profisional” sinala-se que “As decisións clínicas e calquer outras avalacións a respeito da saúde das persoas detidas deverian rexer-se unicamente por critérios médicos. O persoal de saúde deveria operar con completa independéncia, dentro dos limites dos seus requisitos e competéncia.”
CUARTA.- Manter a actual situación, alén de supor o incumprimento dunha disposición legal que vincula o Executivo e todos os poderes públicos, determina un estatuto discriminatório para os presos e presas custodiados pola Instituición Penitenciária Española. A ASOCIACION PRO-DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCIA en diversos relatórios constatou as numerosas disfuncións que na Asisténcia Sanitária aos presos se producen polo mantimento do sistema “dual” de atención sanitária en prisión, en especial, en atención especializada e psiquiátrica. E o mesmo acontece no resto das comunidades autónomas. As persoas presas non poden aceder ao direito à saúde en igualdade de condicións que o resto da populación. Trata-se dunha condena acrescentada à privación de liberdade non contida no fallo condenatório mais aplicada case con a mesma severidade que este.
Por iso, estimamos preciso que, con carácter imediato, se adopten as decisión no ámbito político para proceder a facer efectiva a integración dos servizos sanitários dependentes de Instituicións Penitenciárias nos SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE, con a convocatória das Comisións Mixtas de Transferéncias que conforme a Direito proceder, para dar cumprimento á DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA da coesión e calidade do sistema nacional de saúde.
Por iso SOLICITO se teña por apresentado este escrito, se admita, se teña por exercitado o direito de petición en representación de EsCULcA e, de acordo con o art.11 da LEI ORGANICA REGULADORA DO DIREITO DE PETICIÓN, se notifique a contestación no prazo máximo de tres meses desde a apresentación, con notificación das providéncias adoptadas ou a adoptar para a efectiva integración dos servizos sanitários dependentes de Instituicións Penitenciárias nos SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE.
TEO, 5 de Decembro de 2007


Ler mais...

COMUNICACIÓNS CONTROLADAS

COMUNICACIÓNS CONTROLADAS

A Asociación de Internautas apresentou duas peticións ao Defensor del Pueblo para que interpoña recurso de inconstitucionalidade frente à Lei 25/2007 de conservación de dados relativos às comunicacións electrónicas e às redes públicas de comunicacións, recentemente aprovada e que modifica, através dunha Disposición Final, o Art. 33 da Lei Xeral de Telecomunicación 32/2003, de 3 de Novembro, sobre o segredo das comunicacións.


Ler mais...

EN DESTAQUE

  • Anatomía da desobediencia

    Determinados partidos políticos, xuíces e medios acusan de practicaren a violencia líderes independentistas e sociais así como os CDR. Diante deste intento de criminalización repasamos diferentes métodos non violentos que foron empregados ao longo da historia.

OPINIÓN

  • Un xuízo á disidencia política encadrado nun acto de rebelión e cuxos deputados teñen acima das cabezas a decisión última que adopte o Parlament. Así de sinxelo e así de cruel. E así de difícil. Europa déixaos en liberdade, e o Parlament ten que suspendelos?

  • Había trece días que o Llarena Solitario ou Cid Llaneador (dito con moito amor e respecto, como non podería ser doutro xeito) estaba reunido consigo mesmo moi forte meditando que día o diría. Trece días pensando: “Mañá? Non, mellor pasadomañá! Ai non, definitivamente que sexa o outro…”. Total, que ao final díxoo hoxe.

  • O concepto de lawfare foi gerado pelo general estadunidense Charles Dunlap, assessor do Pentágono, que o definiu como a tática para utilizar a lei como meio para alcançar um objetivo militar. O lawfare é menos letal, mais económico, e – em muitas oportunidades – mais efetivo que ações militares planificadas. Também é baseado na ideia de dar uma aparência de legalidade à excepcionalidade, à perseguição e à hostilidade.

  • O rapero Valtònyc fica en Bélxica e en liberdade. Tampouco no seu caso a xustiza española conseguiu, por agora, que a euroorde emitida pola Audiencia Nacional teña efecto algún. No caso do cantor, ademais, a euroorde de extradición era por terrorismo, algo do todo estrafalario cando do que se está falando é do texto dunhas cancións.

  • Se falamos de campos de concentración, baixo terminoloxía nacionalsocialista tamén podemos falar de “campos de internamento” ou “campos de tránsito”.