MIGRANTES: XORNADA INTERNACIONAL

MIGRANTES: XORNADA INTERNACIONAL

No outono de 2005, 11 persoas morreron por disparos de bala cando tentavan atravesar os valados de Ceuta e Melilla. Dias mais tarde, centenares de migrantes foron abandonados en zonas desérticas do leste e sul do país polas autoridades marroquinas, sen provisións e sen água suficiente para sobreviveren. Longas filas de autocarros e avións transladaron migrantes dunha rexión de Marrocos a outra, de campo militar a campo de retención. Muitas persoas foron expulsadas.

A UE non recoñeceu responsabilidade nengunha apesar de as medidas ultra-securitárias de controlo das suas fronteiras estaren na base destes acontecimentos. Dous anos despois, ainda non foi feita pública nengunha investigación que deite luz sobre os feitos. As vítimas continuan sendo anónimas. A represión é a mesma.

Por iso, numerosas asociación que traballan en Marrocos, chaman a participar o próximo 7 de Outubro na Xornada Internacional de Solidariedade con as Persoas Migrantes. Mais información: conferencemigrations@gmail.com ó hicham.baraka@gmail.com.


Ler mais...

VÍDEO-VIXILÁNCIA: RECURSO ADMITIDO A TRÁMITE

VÍDEO-VIXILÁNCIA: RECURSO ADMITIDO A TRÁMITE

“Un xulgado acaba de admitir a trámite un recurso presentado polo MpDC contra a delegación do goberno estatal por non entregarlles unha listaxe de concellos con cámaras de vixiancia”, informa Vieiros.

O Movemento polos Dereitos Civis apresentou o recurso hai agora un ano e, segundo declaracións de Renato Núnez, hai vários concellos que non teñen as autorizacións en regra.


Ler mais...

PALABRAS PROIBIDAS

PALABRAS PROIBIDAS

Vários membros do Grupo Alde do Parlamento Europeu apresentaron o pasado dia unha pergunta escrita sobre a intención da Comisión Europea de bloquear as buscas na internete de instrucións para a fabricación de bombas e instar o sector privado a instalar a tecnoloxia necesária para impedir o uso ou a busca de palabras perigosas como “bomba, morte, xenocídio ou terrorismo”, informa Statewatch.

Poderia explicar a Comisión que pensa facer con a información científica relacionada con explosivos que circula na internete? e con as instrucións para a fabricación de bombas que existe en libros e outras fontes? e con outro tipo de textos que incluen estas palabras? son algunhas das perguntas que formula o grupo Alde.


Ler mais...

UN DE CADA MIL

UN DE CADA MIL

“A secretaria de Estado para a Seguranza e os servizos de Asuntos Internos da Policia e a Guarda Civil abriron, entre o 1º de Xaneiro e o 25 de SETembro deste ano, 132 expedientes a outros tantos funcionários acusados de abusos, maus tratos ou torturas a persoas detidas sob custódia policial”, informa La Voz de Galicia, que recolle asi mesmo os dados da Coordenadora para a Prevención da Tortura relativos ao pasado ano.

Por outra parte, a reforma do Protocolo para evitar os abusos policias que acaba de facer pública o Ministério de Interior, permite a utilización de bridas de plástico (mui criticada polas asociacións de direitos humanos) e non menciona a gravación de interrogatórios e estadias no calabouzos (reiteradamente solicitada por organismos internacionais e asociacións cívicas) para comprovar que non se producen maus tratos e torturas.


Ler mais...

POLÍCIA, MENTIRAS E FITAS DE VÍDEO

POLÍCIA, MENTIRAS E FITAS DE VÍDEO

”A Policía Local de Ribeira sinala que nunca cedeu imaxes tomadas polas cámaras que controlan o tráfico a ningún medio de comunicación, feito que recoñeceu no momento da súa publicación nun xornal, o pasado mes de xaneiro. Os axentes municipais de seguridade responderon así por escrito ao Defensor del Pueblo así como a Ágencia Española de Protección de Datos, ante as denuncias presentadas no seu día polo MpDC”, informa o Movemento polos Dereitos Civis.

Lembremos que o Art. 10 da LO 15/1999 de Protección de Dados de Carácter Persoal obriga os responsáveis dos ficheiros e todas as persoas que interveñen en calquer fase do tratamento de dados de carácter persoal a guardar segredo profisional, mesmo despois de finalizar as relacións con o titular ou responsável do ficheiro.


Ler mais...

POR ORDE XUDICIAL

POR ORDE XUDICIAL

Despois de declarar como testemuña, Jordi Ribot comprometeu-se con o xuiz Grande Marlaska a entregar a suas fotografias aos Mossos d’Esquadra para estes poderen identificar os participantes no acto en que se queimaron fotografias dos reis de España. Explicou que non as entregara antes por estes non lle teren mostrado a orde xudicial. Agora mostra-se disposto a as entregar para non incorrer nun delito de desobediéncia”, informa El Correo Gallego, que tamén dá conta da queima dunha imaxe de Juan Carlos de Borbón na Universidade de Barcelona.


Ler mais...

METER A GAMBA EN BARRANTES

METER A GAMBA EN BARRANTES

O mesmo dia e na mesma operación policial en que foi detido Miguel Angel Gómez, protagonista dunha violenta persecución en Barrantes provocada por un erro policial, Noelia González foi arrestada e conducida a comisaria, onde permaneceu 22 horas.

“`Mis compañeros metieron la gamba´”, afirmou un axente “con bigodes” pouco antes de Nóelia González ser posta en liberdade. O relato de Noelia González, que xa apresentou denúcia por detención ilegal, arrepia non só pola escasa competéncia profisional que revelan as actuacións dos axentes senón tamén pola violéncia con que actuan, ao que parece impunemente.

Non temos notícia de que se teña tomado medida disciplinária nengunha apesar de se ter admitido como verdadeira a versión dos feitos das duas vítimas.


Ler mais...

PROTOCOLO SOBRE DETENCIÓNS

PROTOCOLO SOBRE DETENCIÓNS

A Coordenadora para a Prevención da Tortura acaba de facer pública unha nota de prensa sobre a nova Instrución relativa ao comportamento que deven observar os membros das Forzas de Corpos de Seguranza de Estado en caso de detención ou custódia de persoas, deseñada, provavelmente, para sair ao paso das múltiplas adverténcias feitas ao Estado español por numerosas instituicións internacionais.

Lembremos, neste sentido, a actuación violenta dos axentes da Polícia que detiveron, por erro, duas persoas en Barrantes.


Ler mais...

MENORES

Retorno a calquer prezo

Retorno a calquer prezo

O pasado mes de Outubro Human Rights Watch (HRW) fixo público un relatório sobre o tratamento que receben no Reino de España os menores non acompañados que chegan às suas costas: Retornos a calquer prezo. España insiste na repatriación de menores estranxeiros non acompañados sen garantias.

Segundo HRW, ao chegaren ao Reino de España, os menores son detidos e ingresados en centros de acollida, onde teñen que facer frente a posíveis maus tratos, e desde onde son devoltos, sen as garantias devidas, a países en que poden correr o risco de sofreren tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, afirma HRW. Ainda que a lei española se axusta no fundamental às esixéncias das normas internacionais, a prática dista muito de respeitar eses requisitos.

A maioria dos menores non acompañados que chegan às costas españolas proceden de Marrocos e o Senegal, países con os que o Reino de España asinou acordos bilaterais para acelerar os trámites de repatriación. HRW afirma ter constáncia documentada de repetidos abusos e acusa tanto ao Reino de España como ao de Marrocos desta prática delitiva. Por outra parte, ao contrário do que acontece con as persoas adultas, o governo non proporciona às menores imigrantes asisténcia legal gratuita e independente, o que as priva da posibilidade de recorrer sentenzas que poden afectar a sua integridade e até a própria vida.

Quen representa os menores é, paradoxalmente, a mesma entidade pública que realiza o trámite de repatriación e, cando advogados independentes pretenden representá-los de forma gratuita, o governo fai o posível por impedir esas actuación solidárias. En Marrocos onde, unha vez readmitidos, os menore son con frecuéncia expulsados à rua polos axentes de seguranza e non reagrupados con as suas famílias. “España deve investigar as circunstáncias a que se enfrentan os menores ao seu regreso antes de tomar unha decisión de repatriación,” subliña Simone Troller, investigadora dos direitos do menor de HRW. Comité DD.HH. da ONU.

Pola sua parte, o Comité de DD.HH. da ONU, fixo-se eco destas preocupacións no Relatório elaborado despois da recente comparecéncia do Reino de España.

O Comité está preocupado polas informacións relativas à situación dos menores non acompañados que chegan a território español e son repatriados sen que o interese superior do menor sexa tomado en conta. Estes menores poden ser vítimas de maus tratos nos centros de acoliida e son retidos às veces en locais da polícia e da Guardia Civil sen beneficiaren da asisténcia de un advogados e sen seren levados de imediato perante o xuiz.

O Estado parte deve velar para que os direitos dos menores non acompañados que chegan a território español sexan respeitados. Nomeadamente deve:

a) garantir que todos os menores non acompañados receban asisténcia xurídica gratuita durante o procedimento administrativo e, mais xeralmente, durante a expulsión;

b) tomar en consideración o interese superior do menor nestes procedimentos; e

c) criar un mecanismo de controlo dos centros de acollida para garantir que os menores non son obxecto de abusos.


Ler mais...

EN DESTAQUE

  • Anatomía da desobediencia

    Determinados partidos políticos, xuíces e medios acusan de practicaren a violencia líderes independentistas e sociais así como os CDR. Diante deste intento de criminalización repasamos diferentes métodos non violentos que foron empregados ao longo da historia.

OPINIÓN