TRIBUNAL MUNDIAL SOBRE O IRAQUE

TRIBUNAL MUNDIAL SOBRE O IRAQUE

Entre os dias 24 e o 27 de Xuño tiveron lugar en Istambul as últimas sesións do Tribunal Mundial sobre o Iraque, integrado por un total de 54 xuristas pertencentes a numerosos países, entre eles o próprio Iraque, os EE.UU. e a Gran-Bretaña.

Ler mais...

O EXCEPCIONAL E O DRACONIANO CONVERTEN-SE EN NORMA

O EXCEPCIONAL E O DRACONIANO CONVERTEN-SE EN NORMA

Este é o expresivo título do relatório que Statewatch acaba de facer público sobre o que denomina “A emerxéncia do rexime contra-terrorista” (The exceptional and draconian become the norm). Trata-se de un estudo onde se examinan alguns documentos públicos (e outros secretos) en que o G8 e a UE deseñan a nova –e perigosa- estratéxia de actuación contra o risco de atentados.

“É inadmisível que se poda encarcerar persoas, ou confiná-las en arresto domiciliário, en base à tipificación de novos delitos de “incitación”, ao recurso a técnicas de vixiláncia masivas que incluirán gente inocente ou à modificación da norma para que a defensa non poda coñecer as provas inculpatórias ou a sua orixe. Nunha democracia, cando se vulneran os direitos e liberdades de uns poucos, vulneran-se os direitos e liberdades de todos”, afirma Tony Bunyan, Director de Statewatch.

Ler mais...

30 DE AGOSTO: DIA DAS PERSOAS DESAPARECIDAS

30 DE AGOSTO: DIA DAS PERSOAS DESAPARECIDAS

Manter recluída unha persoa en detención secreta, sen revelar a sua sorte e paradeiro, é un acto de tortura contra ela e a sua família que constitui en si mesmo violación de direitos humanos e pon a persoa “desaparecida” en perigo de sofrer outras torturas e maus tratos.

Segundo documentan vários relatórios oficiais dos EE.UU., un número indeterminado de persoas detidas na “guerra contra o terror” están recluídas sob custódia secreta en prisións descoñecidas ou en locais ocultos das prisións oficiais para asi as substrair ao controlo do Comité Internacional da Cruz Vermella.

Ler mais...

TRANSPARÉNCIA vs. PROTECCIÓN DE DADOS?

TRANSPARÉNCIA vs. PROTECCIÓN DE DADOS?

Peter Hustinx, Supervisor Europeu para a Protección de Dados, acaba de publicar un guia prático para o correcto exercício destes dous importantes direitos: Transparency vs. Data protection?.

“A transparéncia e a intimidade son direitos básicos e un non pode prevalecer sobre o outro”, afirma Hustinx. “En caso de conflito “a solución há encontrar-se nun exame cuidadoso de ambos os princípios”.

Ler mais...

A DEMOCRACIA NA ENCRUCILLADA?

A DEMOCRACIA NA ENCRUCILLADA?

Os dias 29 e 30 do próximo mes de SETembro, organizado polo Monash Institute for the Study of Global Movements (www.arts.monash.edu.au/ncas/democracy ) terá lugar en Prato (Itália) un foro internacional en que, sob o título A democracia na encrucillada? Contra-terrorismo e estado, serán postas a debate algunhas das medidas que toman os governos na chamada “guerra contra o terror”.

. lexislación anti-terrorista e estado de seguranza,

. o império da lei sobre o terreno e na lexislación,

. a politica de terror global,

. tortura, crimes de guerra e Convencións de Xenebra,

. a criación da figura do “non cidadán”,

. xornalistas incrustados, dentro e fora do estado.

Confirmaron xa a sua asisténcia: Tariq Ali, autor de The Clash of Fundamentalisms: crusades, jihads and modernity (2002) and Bush in Babylon (2003), Dr Marjorie (Mo) Mowlam, John Pilger, Sir Nigel Rodley KBE, John Keane, Tony Bunyan (Statewatch UK), Martin Woollacott (The Guardian), W. Wesley Pue, Thomas Mertens, Reem Bahdi, George Williams, Tony Coady, Lex Lasry QC, Stephen Kenny, Dr Ben Saul, Dr Guy Goodwin-Gill, Phil Scraton, Jenny Hocking, Colleen Lewis.

Ler mais...

OPACIDADE INFORMATIVA

Regulamento de Seguranza nos Aeroportos

Regulamento de Seguranza nos Aeroportos

Despois de anos de denúncias, a Comisión Europea decidiu finalmente facer pública a versión revisada do Regulamento de Seguranza nos Aeroportos, que entrou en vigor o pasado 20 de Agosto. O Regulamento non precisa de norma algunha de desenvolvimento por ser ‘obrigatório en todos os seus elementos e directamente aplicável en cada Estado membro’. A publicación veu pór fin à polémica atitude da Comisión cuxo inxustificado secretismo deu lugar a frecuentes casos de abusos nos aeroportos europeus.

Entre eles, o de David Raya, cidadán do Hospitalet de Llobregat, que denunciou no Parlamento Europeu ter sido obrigado en várias ocasións a exibir o seu historial médico confidencial para demonstrar que padece de diabetes e fibrose quística e precisa viaxar con medicamentos e produtos líquidos. Segundo alguns axentes, a esixéncia estaria amparada polo Regulamento que nesa altura era secreto, circuinstáncia que loxicamente impedia comprovar a sua legalidade e provocava unha situación de manifesta indefensión.

Curiosamente, na sesión da comisión en que o Sr. Raya expuxo a sua queixa, cando o eurodeputado Ignasi Guardans manifestou que, ao ser secreta, a norma deixava unha “ampla marxe de manobra à arbitrariedade”, a secretária da Comisión, presente na sala, revelou que a norma previa que as persoas que padezan algunha doenza podan levar medicamentos e bebidas non alcóolicas. O governo español deu a coñecer a norma o 27 de SETembro, con dous meses de demora.

Ler mais...

PARLAMENTO DE CATALUÑA

PARLAMENTO DE CATALUÑA

O Parlamento de Cataluña aprovou por unanimidade unha Proposición non de Lei, apresentada polo grupo do PSC-Ciutadans pel Canvi, para solicitar ao Governo do Estado que controle a prática de torturas às persoas detidas.

A iniciativa parte de unha sentenza do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, feita pública o 2 de Novembro de 2004, que condenava o Estado Español por vulneración do artigo 3º da Convención Europea de Direitos Humanos. Por outra parte, o 6 de Febreiro de 2004, o relator especial da ONU para a tortura, Theo van Boven, xa fixera público un relatório en que criticava o sistema español de detención en rexime de incomunicación por actividades terroristas.

Ler mais...

DEBATE NO CONGRESO DE DEPUTADOS

DEBATE NO CONGRESO DE DEPUTADOS

O martes 17 de Maio, serán debatidas e votadas no Congreso dos Deputados diversas proposicións non de lei relativas à prevención e eliminación da tortura, entre elas a ratificacion do Protocolo Facultativo da ONU.

A Coordenadora para a Prevención da Tortura que traballa desde hai meses para conseguir a posta en prática das medidas preventivas contempladas neste Protocolo acaba de facer público un comunicado instando o pleno do parlamento e o governo a non dilatar mais a resolución de tan grave problema.

Ler mais...

MORTES SOB CUSTÓDIA

MORTES SOB CUSTÓDIA

A Coordenadora de Solidariedade con as Persoas Presas (CSPP), formada por mais de vinte colectivos que traballan na defensa dos Direitos Humanos, elaborou un relatório sobre mortes acontecidas, e documentadas, nas prisións do estado español durante os últimos catro anos. O balanzo deste relatório é estremecedor: mais de 260 persoas mortas entre 2001 e 2004 e várias decenas no que vai de 2005.

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN