A TORTURA NO CONGRESO DE DEPUTADOS

A TORTURA NO CONGRESO DE DEPUTADOS

O pasado 26 de Abril, o grupo parlamentar de Esquerra Republicana de Catalunya apresentou no Congreso de Deputados unha interpelación urxente sobre a política xeral do governo en relación con a tortura e os maus tratos nos centros de detención do Estado Español e posteriormente unha moción, consecuéncia desta interpelación, sobre a necesidade de seren adoptadas sen demora accións, entre elas a ratificación e execución do Protocolo Facultativo, contra a tortura e os maus tratos.

Ler mais...

A COORDENADORA NO PARLAMENTO

A COORDENADORA NO PARLAMENTO

Os pasados dias 22 e 23, unha delegación da Coordenadora para a Prevención da Tortura mantivo as primeiras entrevistas con representantes dos tres grupos do Parlamento Galego a fin de analisaren conxuntamente a posibilidade de a Cámara Galega apoiar activamente a iniciativa desta plataforma a favor da asinatura, ratificación e execución do Protocolo à Convención contra a Tortura das Nacións Unidas.

Apoio que, segundo a Coordenadora, poderia comezar a materializar-se en tres primeiras actuacións:

a) Instar o governo español a que ratifique de imediato o Protocolo e inicie os trámites para o estabelecimento de un mecanismo de visitas aos centros de detención;

b) Reclamar competéncias para a Comunidade Autónoma en matéria de política penitenciária a fin de poder estabelecer un mecanismo análogo de ámbito galego;

c) Integrar o persoal sanitário dos cárceres galegos, na actualidade dependentes de Instituicións Penitenciárias, no SERGAS, tal como se prevé na Lei de Coesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde (Disposición adicional sexta: Transferéncia às comundidades autónomas dos servizos e instituicions sanitárias dependentes de instituicions penitenciárias).

Ler mais...

SALDO NEGATIVO

SALDO NEGATIVO

“A reunión da Comisión de Direitos Humanos da ONU deste ano conclui sen teren sido abordados os casos mais graves de violacións que aflixen o mundo” afirma Human Rights Watch no balanzo publicado o 22 de Abril ”UN. Human Rights Body Ignore Mayor Abuses”, dia da clausura da Sesión anual. “O que demonstra que é preciso substituir esta Comisión por un organismo novo e mais efectivo como recentemente manifestou o Secretário Xeral”, acentua esta organización humanitária que xa no início das sesións puxera en evidéncia o paradoxo de un organismo destas características incluir entre os seus membros governos responsáveis de crimes contra a humanidade.

Ler mais...

CONTRA A VIXILÁNCIA MASIVA

CONTRA A VIXILÁNCIA MASIVA

“Con a escusa da “guerra contra o terrorismo”, asistimos nestes momentos à execución de un vasto programa de rexisto e controlo. Rexistan-se cidadáns, espia-se os pasaxeiros, vixian-se case todas as comunicacións e transaccións. Despois esta información, armacenada en bases de dados en todo o mundo, é examinada, cruzada e compartillada por policias, organismos de seguranza e governos que manteñen controladas populacións inteiras”, afirma a Coalición Internacional de Liberdades Civis (CSILC), que, en colaboración con a American Civil Liberties Union, Statewatch e un centenar de grupos de todo o mundo (entre eles EsCULcA) desenvolve unha importante inciativa global, a Campaña Internacional Contra a Vixiláncia Masiva, para pór fin a estes ataques à vida privada, à liberdade de expresión e aos direitos humanos.

Ler mais...

ACTO EN OURENSE

ACTO EN OURENSE

No dia 13 de Abril celebrou-se en Ourense, no café cultural AURIENSE, un acto organizado pola COMISIÓN DE DENÚNCIA DA GALIZA en que, sob o titulo “INICIATIVAS SOCIAIS CONTRA A TORTURA”, participaron representantes da COORDENADORA PARA A PREVENCIÓN DA TORTURA, COMISSOM DE DENÚNCIA DA GALIZA e A COMISSOM DE AsSESsORAMENTO JURÍDICO PENITENCIÁRIO DO COLÉGIO DE ADVOGADOS DE OURENSE.

Ler mais...

PENA DE MORTE EN EUROPA?

PENA DE MORTE EN EUROPA?

Nun comunicado recentemente difundido, a ACAT (Acciò dels critiáns per l’aboliciò de la tortura) mostra a sua preocupación por no Tratado Constitucional da UE se admitir subrepticiamente a posibilidade de os Estados membros aplicaren a pena de morte.

Ler mais...

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

As organizacións e o Movemento polos Dereitos Civís, Xustiza e Socidade de Galiza e EsCULcA (Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades) apresentaron o pasado 12 de Xaneiro, perante o Ministério de Xustiza, a petición de indulto para os traballadores de Lugo sentenciados a máis de 13 anos de cárcere e a multas que se achegan aos 20.000 euros por participaren nun piquete na greve xeral do 20 de Xuño de 2002.

Ler mais...

ALARMA NA FRONTEIRA HISPANO-MARROQUINA

ALARMA NA FRONTEIRA HISPANO-MARROQUINA

SOS Racismo, a Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) e Chabaka (Rede de Asociacións do Norte de Marrocos) alertan a opinión pública sobre a situación de extrema penúria en que sobreviven centenares de persoas que se amontoan na fronteira de Ceuta cercadas, roubadas e hostilizadas por efectivos do exército marroquino.

As asociacións solidárias chaman a unha acción urxente para evitar a morte das persoas que permanecen expostas ao frio e a fame, ao tempo que esixen das autoridades medidas imediatas que impidan a consumación de unha catástrofe humanitária.

Ler mais...

NOVAS DENÚNCIAS DE TORTURA

NOVAS DENÚNCIAS DE TORTURA

No seu último boletin, Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos) publica os dados provisórios de 2004 sobre detencións incomunicadas e denúncias de tortura en Euskalherria. O balanzo non pode ser mais elocuente: de un total de 125 persoas detidas polas forzas de seguranza (Ertzantza 6, Policia Francesa 52, Policia Nacional 43 e Guarda Civil 24), 54 apresentaron denúncias por tortura. Todas elas contra a Policia Nacional (32) e a Guarda Civil (22). Non houvo denúncia nengunha contra a Ertzantza e a Polícia Francesa.

“Destes dados parece decorrer que o governo español de Rodríguez Zapatero continua obtendo rendimento policial da dinámica de detención, incomunicación e tortura, en contra de todas as recomendacións internacionais. Cumpre ter en conta que a maior percentaxe de persoas detidas que despois ingresaron en prisión son as persoas detidas pola polícia francesa. Este grupo de persoas detidas non denunciou torturas, polo que se esvaen os argumentos amiúde esgrimidos polo Estado español canto à suposta consigna dos detidos en denunciar torturas”, salienta-se no relatório. “Aliás, é importante notar a inexisténcia de denúncias de tortura por parte da Ertzantza, o cal, en si mesmo e sen baixar a guarda pola experiéncia cumulada por este Behatokia, é unha boa notícia.”

Asi mesmo, o Observatório vasco publica os estremecedores testemuños de algunhas das persoas que denuncian ter sido vítimas de tortura nas dependéncias Guarda Civil. “Testemuños desgarradores que non podemos ignorar nen permitir que continuen sendo ignorados. Todas estas persoas foron transladadas perante un xuiz instrutor despois de pasaren por este inferno, mais da metade foron postas en liberdade. Todas elas denunciaron no seu momento o calvário polo que pasaran e nengunha delas recebeu resposta do xuiz instrutor, nen unha pergunta, nen nención de abrir unha investigación para esclarecer a situación, tal e como é a sua obrigación perante o coñecimento da posível comisión de un delito de torturas”, afirma-se no relatório.

A sofisticación dos métodos de tortura que se descreven, pensados para causar o maior dano físico posível sen deixar pegadas visíveis (golpes con paus recobertos de goma espuma, saltos sobre a vítima deitada no chao enrolada nun colchón, a bolsa, a bañeira…) e o maior sofrimento psicolóxico (utilización humillante do corpo da vítima acompañada de insultos e alusións soeces, obrigación de permanecer nua e cegada con un capucho facendo exercícios extenuantes durante os interrogatórios, ameazas de morte, de tortura a familiares e amigos…), evocan con forza as terríveis imaxes de Abu Ghraib.E a perversa filosofia que pretende lexitimar esta prática vil.

O texto completo pode ver-se en www.behatokia.info

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN