LIBERDADE DE EXPRESIÓN

Blasfémia e relixión

Blasfémia e relixión

A Resolución aprovada o 30 de Marzo de 2007 polo Consello de Direitos Humanos da ONU a proposta da Organización da Conferéncia Islámica (OCI) , que visava o estabelecimento de limites à liberdade de expresión ‘para garantir o respeito às relixións e conviccións’, foi contestada de imediato polas organizacións de defensa da liberdade de expresión con unha campaña que culminou o pasado mes de SETembro con a comparecéncia de delegacións da IFEX, o CIHRS e Article19 na 9ª Sesión do Consello celebrada os dias 8-26.

As organizacións puxeron de manifesto a sua profunda preocupación pola aprovación de normas como estas, que proporcionan aos governos, nomeadamente os da rexión árabe, instrumentos mui eficaces para restrinxir ainda mais a xa limitada liberdade de expresión, ilustrando as suas afirmacións con exemplos de censura ben elocuentes: o caso do escritor Nagiub Mahfouz, acusado de ateísmo e apostasia polo seu libro Os fillos do noso bairro; a persecución do escritor Nasr Hamid Abu Zaid, que na sua obra oferece unha reinterpretación do Corán; as reaccións contra o poema de Mahmoud Darwish (‘Oh, pai, son xudeu’), cantado por Marcel Khalife, imputado por utilizar impropriamente versos do Corán; ou o caso do blogger Karin Amer, acusado de incitación contra o Islam polas opinións politicas e relixiosas expresadas no seu blogue.

Githu Muigai, Relator Especial da ONU para as Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia e Intoleráncia mostrou a sua oposición a promover a difamación da relixión como un novo conceito xurídico por, no seu parecer, seren suficientes as normas que xa existen contra o ódio relixioso ou racial. Ao que parece, a OCI voltará a abrir o debate na Conferéncia de Seguimento do Racismo que terá lugar o próximo mes de Abril en Xenebra.

Ler mais...

A AXENDA DO COMISÁRIO DE DIREITOS HUMANOS

A AXENDA DO COMISÁRIO DE DIREITOS HUMANOS

Álvaro Gil Robles, Comisário de Direitos Humanos do Consello de Europa, visita estes dias o estado español para entrevistar-se con representantes de asociacións que traballan na defensa dos direitos e as liberdades en diversas comunidades autónomas.

No entanto, e apesar de várias asociacións galegas –entre elas EsCULcA- teren manifestado no seu dia estar interesadas en transmitir persoalmente ao Comisário a sua preocupación por diferentes actuacións dos poderes públicos, que vulneran direitos fundamentais, o Sr. Gil Robles ainda non comunicou a estas asociacións se ten pensado ou non visitar Galiza.

O 17 de Marzo, EsCULcA dirixiu escrito ao secretariado do Comisário solicitando información sobre este asunto por entender que non existe razón algunha que xustifique un trato discriminatório con as organizacións que traballan no noso país.

Ler mais...

CONTROLOS BIOMÉTRICOS EN AL-ANBAR (Faluia)

CONTROLOS BIOMÉTRICOS EN AL-ANBAR (Faluia)

Segundo unha reportaxe da NBC de princípios de Decembro, o exército USA trata de subxugar Al-Anbar (Faluia) obrigando os residentes que deciden regresar a casa (unhas 250.000 persoas) a pasar controlos biométricos. “Impresións dixitais e exame da retina son obrigatórios para obter o documento de identidade que permitirá estas persoas voltar a casa e acudir aos centros de axuda que están sendo construídos na cidade. Os Marines serán autorizados a utilizar medidas expeditivas (tirar a matar) contra os que non acaten estas novas normas”, afirmou o reporteiro Richard Engel, no programa de Tom Brokaw “Nightly News” o 9 de Decembro pasado.

Ler mais...

O GATO E O RATO

O GATO E O RATO

“O Ministro de Interior fai ben en acatar a decisión do Tribunal dos Lordes. No entanto deve lembrar que calquer medida restritiva da liberdade de unha persoa suspeitosa ten de ir acompañada da apresentación de cargos contra ela e o conseguinte xuízo (…) Acatar a lei non há de converter-se no xogo do gato e o rato. O Governo non pode trocar a supresión de un direito pola supresión de outro”, manifestou Shami Chakrabarti, Director de Liberty en referéncia as medidas que anunciou o governo británico para manter baixo controlo os 12 prisioneiros de Belmarsh e Woodhill que a resolución do Tribunal dos Lordes do pasado mes de Decembro obriga a pór en liberdade: arrestos domiciliários, pulseiras electrónicas, incomunicación con determinadas persoas, etc.

“Os escándalos de Guantánamo e Belmarsh mostran que non se poden promover os direitos humanos con as maos suxas. Os governos dos EE.UU. e Gran-Bretaña teñen que pór fin às detencións sen xuízo e as torturas.”

Ler mais...

INDÍCIOS DE DELITO

INDÍCIOS DE DELITO

Acollendo-se ao Direito de Petición do Art. 29 da Constituición Española, o Movemento polos Dereitos Civis dirixiu-se ao Ministério Fical solicitando esclarecimento sobre as razóns da diferente atitude deste Ministério en situacións aparentemente similares. A perplexidade do MpDC ten a sua orixe na decisión do Fiscal Xefe do Tribunal Superior de Galiza de arquivar as dilixéncias abertas a raiz das denúncias apresentadas polas declaracións de Enrique López Veiga sobre un suposto “aumento notable” do património de alguns políticos galegos no exercício do seu cargo, actuación que contrasta abertamente con a decisión do Fiscal Xefe do Tribunal Superior de Catalunya de abrir dilixéncias para investigar a veracidade das afirmacións do President da Generalitat sobre o suposto pagamento de comisións a políticos cataláns pola adxudicación de obras (o famoso 3%).

Ler mais...

REGULAMENTO DA LEI PENAL DO MENOR A DEBATE

REGULAMENTO DA LEI PENAL DO MENOR A DEBATE

Despois que o pasado 29 de Outubro, a Coordenadora Estatal de Solidariedade con as Persoas Presas, interpuxese Recurso Directo contra o Real Decreto “polo que se aprova o Regulamento que desenvolve a Lei Penal do Menor”, instando a suspensión cautelar da sua entrada en vigor, o Grupo Parlamentário Mixto do Congreso formulou unha Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión.

Ler mais...

AO ALCALDE DO CONCELLO DE COMPOSTELA

AO ALCALDE DO CONCELLO DE COMPOSTELA

EsCULcA. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades, e no seu nome e representación FERNANDO MARTÍNEZ RANDULFE, con D.I. nº 7.635.547,

EXPRESA a sua solidariedade con as persoas que foron agredidas por axentes das Polícias Nacional e Autonómica cando se manifestavan pacificamente diante do Parlamento de Galiza o 3 de Decembro de 2002, dia en que se celebrava o primeiro pleno da cámara galega para debater as causas e consecuéncias da catástrofe provocada polo naufráxio e afundimento do Prestige.

Seis destas persoas, as seis que apresentaron denúncia por agresión contra nove axentes, foron denunciadas posteriormente polo Concello de Compostela por un delito de danos.

Ler mais...

DECLARADA ILEGAL A LEI ANTI-TERRORISTA BRITÁNICA

DECLARADA ILEGAL A LEI ANTI-TERRORISTA BRITÁNICA

”A resolución da Corte de Apelación da Cámara dos Lores (a mais alta maxistratura británica) declarando ilegal a prisión indefinida sen xuizo nen cargos de nove prisioneiros –a maioria internos do cárcere de Belmarsh- constitui unha das mais importants decisions da história constitucional do Reino Unido”, afirma o director de Liberty, Shami Chakrabarti.

“As xerazóns futuras lembrarán con orgullo que hoxe a mais alta maxistratura británica optou pola defensa dos valores democráticos frente à política do medo.

O internamento indefinido destas persoas é unha chaga purulenta que infectou durante case tres anos a nosa consciéncia. Actuando como xuiz, xúri e carcereiro, o Governo escarneceu os valores que di defender. Agora toca-lle actuar con honradez e inculpar ou pór en liberdade sen demora as persoas retidas”.

O texto integral da resolución do alto tribunal británico pode ver-se en Documentos.

Ler mais...

PERSONA NON GRATA

PERSONA NON GRATA

O pasado dia 14, perante a provável designación de Alberto R. González como Attorney General dos EE.UU., Esculca dirixiu-se a cada un dos tres grupos do Parlamento de Galiza solicitando debatan e consensuen unha Resolución Parlamentar que declare PERSOA NON GRATA en todo o território galego o citado Sr. González, “un dos arquitectos das regras que rexen a terrível e indigna sorte dos prisioneiros de Guantánamo, e dos Tribunais Militares de excepción; e non alleo, en razón do seu cargo, às non menos terríveis sevícias perpetradas en Abu Grahib”.

Esculca solicitou tamén dos grupos da cámara galega a inciación dos trámites para instar o Governo Galego a facer unha declaración pública neste mesmo sentido asi como a realizar as xestións necesárias perante os parlamentos español e europeu para que igualmente manifesten a sua preocupación por este nomeamento.

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN