A COORDENADORA CON O VALEDOR

A COORDENADORA CON O VALEDOR

O 17 de Marzo a Coordenadora para a Prevención da Tortura mantivo unha entrevista con o Valedor do Pobo para solicitar o seu apoio à iniciativa da plataforma a favor da asinatura, ratificación e execución do Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura das NN.UU.

A delegación da Coordenadora entregou ao Valedor diversos documentos en que se acredita a prática de tortura e maus tratos en comisarias e cárceres do Estado español, as recomendacións para prevenir esta prática elaboradas por Amnistia Internacional, Human Rights Watch, o Relator Especial da ONU, o proxecto Challenge, etc. asi como o texto íntegro do Protocolo cuxa execución se solicita, a relación de asociacións que apoian a campaña (mais de trinta nestes momentos) e a relación de estados que xa asinaron e/ou ratificaron o Protocolo.

O Valedor comprometeu-se a examinar detidamente a documentación entregada e estudar a posibilidade de realizar as xestións solicitadas pola Coordenadora:

-Instar o governo español a asinar, ratificar e executar o Protocolo.

-Prestar publicamente o seu apoio a esta iniciativa.

-Facer xestións con os valedores doutras comunidades para estudaren a posibilidade de unha actuación conxunta neste mesmo sentido.

Ler mais...

A TORTURA NO CONGRESO DE DEPUTADOS

A TORTURA NO CONGRESO DE DEPUTADOS

O pasado 26 de Abril, o grupo parlamentar de Esquerra Republicana de Catalunya apresentou no Congreso de Deputados unha interpelación urxente sobre a política xeral do governo en relación con a tortura e os maus tratos nos centros de detención do Estado Español e posteriormente unha moción, consecuéncia desta interpelación, sobre a necesidade de seren adoptadas sen demora accións, entre elas a ratificación e execución do Protocolo Facultativo, contra a tortura e os maus tratos.

Ler mais...

A COORDENADORA NO PARLAMENTO

A COORDENADORA NO PARLAMENTO

Os pasados dias 22 e 23, unha delegación da Coordenadora para a Prevención da Tortura mantivo as primeiras entrevistas con representantes dos tres grupos do Parlamento Galego a fin de analisaren conxuntamente a posibilidade de a Cámara Galega apoiar activamente a iniciativa desta plataforma a favor da asinatura, ratificación e execución do Protocolo à Convención contra a Tortura das Nacións Unidas.

Apoio que, segundo a Coordenadora, poderia comezar a materializar-se en tres primeiras actuacións:

a) Instar o governo español a que ratifique de imediato o Protocolo e inicie os trámites para o estabelecimento de un mecanismo de visitas aos centros de detención;

b) Reclamar competéncias para a Comunidade Autónoma en matéria de política penitenciária a fin de poder estabelecer un mecanismo análogo de ámbito galego;

c) Integrar o persoal sanitário dos cárceres galegos, na actualidade dependentes de Instituicións Penitenciárias, no SERGAS, tal como se prevé na Lei de Coesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde (Disposición adicional sexta: Transferéncia às comundidades autónomas dos servizos e instituicions sanitárias dependentes de instituicions penitenciárias).

Ler mais...

SALDO NEGATIVO

SALDO NEGATIVO

“A reunión da Comisión de Direitos Humanos da ONU deste ano conclui sen teren sido abordados os casos mais graves de violacións que aflixen o mundo” afirma Human Rights Watch no balanzo publicado o 22 de Abril ”UN. Human Rights Body Ignore Mayor Abuses”, dia da clausura da Sesión anual. “O que demonstra que é preciso substituir esta Comisión por un organismo novo e mais efectivo como recentemente manifestou o Secretário Xeral”, acentua esta organización humanitária que xa no início das sesións puxera en evidéncia o paradoxo de un organismo destas características incluir entre os seus membros governos responsáveis de crimes contra a humanidade.

Ler mais...

CONTRA A VIXILÁNCIA MASIVA

CONTRA A VIXILÁNCIA MASIVA

“Con a escusa da “guerra contra o terrorismo”, asistimos nestes momentos à execución de un vasto programa de rexisto e controlo. Rexistan-se cidadáns, espia-se os pasaxeiros, vixian-se case todas as comunicacións e transaccións. Despois esta información, armacenada en bases de dados en todo o mundo, é examinada, cruzada e compartillada por policias, organismos de seguranza e governos que manteñen controladas populacións inteiras”, afirma a Coalición Internacional de Liberdades Civis (CSILC), que, en colaboración con a American Civil Liberties Union, Statewatch e un centenar de grupos de todo o mundo (entre eles EsCULcA) desenvolve unha importante inciativa global, a Campaña Internacional Contra a Vixiláncia Masiva, para pór fin a estes ataques à vida privada, à liberdade de expresión e aos direitos humanos.

Ler mais...

ACTO EN OURENSE

ACTO EN OURENSE

No dia 13 de Abril celebrou-se en Ourense, no café cultural AURIENSE, un acto organizado pola COMISIÓN DE DENÚNCIA DA GALIZA en que, sob o titulo “INICIATIVAS SOCIAIS CONTRA A TORTURA”, participaron representantes da COORDENADORA PARA A PREVENCIÓN DA TORTURA, COMISSOM DE DENÚNCIA DA GALIZA e A COMISSOM DE AsSESsORAMENTO JURÍDICO PENITENCIÁRIO DO COLÉGIO DE ADVOGADOS DE OURENSE.

Ler mais...

PARLAMENTO DE CATALUÑA

PARLAMENTO DE CATALUÑA

O Parlamento de Cataluña aprovou por unanimidade unha Proposición non de Lei, apresentada polo grupo do PSC-Ciutadans pel Canvi, para solicitar ao Governo do Estado que controle a prática de torturas às persoas detidas.

A iniciativa parte de unha sentenza do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, feita pública o 2 de Novembro de 2004, que condenava o Estado Español por vulneración do artigo 3º da Convención Europea de Direitos Humanos. Por outra parte, o 6 de Febreiro de 2004, o relator especial da ONU para a tortura, Theo van Boven, xa fixera público un relatório en que criticava o sistema español de detención en rexime de incomunicación por actividades terroristas.

Ler mais...

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

INDULTO PARA TRES SINDICALISTAS

As organizacións e o Movemento polos Dereitos Civís, Xustiza e Socidade de Galiza e EsCULcA (Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades) apresentaron o pasado 12 de Xaneiro, perante o Ministério de Xustiza, a petición de indulto para os traballadores de Lugo sentenciados a máis de 13 anos de cárcere e a multas que se achegan aos 20.000 euros por participaren nun piquete na greve xeral do 20 de Xuño de 2002.

Ler mais...

ALARMA NA FRONTEIRA HISPANO-MARROQUINA

ALARMA NA FRONTEIRA HISPANO-MARROQUINA

SOS Racismo, a Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) e Chabaka (Rede de Asociacións do Norte de Marrocos) alertan a opinión pública sobre a situación de extrema penúria en que sobreviven centenares de persoas que se amontoan na fronteira de Ceuta cercadas, roubadas e hostilizadas por efectivos do exército marroquino.

As asociacións solidárias chaman a unha acción urxente para evitar a morte das persoas que permanecen expostas ao frio e a fame, ao tempo que esixen das autoridades medidas imediatas que impidan a consumación de unha catástrofe humanitária.

Ler mais...

EN DESTAQUE

OPINIÓN

  • Semella que o núcleo duro do establishment español (que integra, dende logo, aos maxistrados dos Tribunais Supremo e Constitucional e ás directivas dos partidos do tripartito do 155) acredita que para defender a unidade de España cómpre limitar, reducir ou mesmo desmontar o Estado de Dereito. A decisión do maxistrado Llarena denegándolle a Jordi Sánchez

  • Mulher, negra, pobre, da favela e defensora de direitos humanos. A morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), na noite da quarta 14, no bairro do Estácio, centro do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Pedro Gomes, reforça as estatísticas que tornam o Brasil um dos países mais perigosos para negros e defensores de direitos humanos.

  • Durante meses, unha persoa ou grupo de persoas usaron o nome da Garda Civil para manter unha conta no twitter (@forogc) desde a que defendían posicións fascistas, xenófobas, racistas, de machismo ranzoso, anticatalás, violentas e onde facían propaganda dun partido político extraparlamentar que é como a cebola, aparece en todos os pratos xudiciais. Un par de exemplos para situar a cousa:

  • Recorrín os cen kilómetros de Teixeiro a Ferrol nun continuo salouco. E estou escribindo e chorando. Que triste morrer no cárcere. “Ninguén a quería e decidiu acabar”, dixo con moita pena unha compañeira.

  • O suicidio en prisión non é senón a aplicación extraxudicial da pena de morte posto que é o resultado directo da imposibilidade de soportar o sufrimento exercido polas condicións de encarceramento a que se somete a persoa presa.