SOTO DEL REAL

SOTO DEL REAL

Ugio Caamanho, militante independentista en prisión preventiva en Soto del Real, apresentou o 24 de Agosto denúncia por maus tratos contra vários funcionários deste centro penitenciário. Segundo a denúncia, os funcionários levaron Ugio Caamanho ao módulo de isolamento e ali, encanto un deles o levantava segurando-o polo pescozo, os outros mallavan nel urxindo-o a despir-se. Ao ser conducido novamente à cela pudo comprovar que as suas pertenzas foran espalladas polo chan.


Ler mais...

O PROTOCOLO NO CONGRESO

O PROTOCOLO NO CONGRESO

A Mesa da Cámara acordou o pasado 12 de Xullo encomendar Ditame à Comisión de Asuntos Exteriores, polo procedimento de urxéncia, e estabelecer un prazo de oito dias hábeis para a presentación de emendas à totalidade ou a parte do articulado, a respeito da ratificación do Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.


Ler mais...

TRIBUNAL MUNDIAL SOBRE O IRAQUE

TRIBUNAL MUNDIAL SOBRE O IRAQUE

Entre os dias 24 e o 27 de Xuño tiveron lugar en Istambul as últimas sesións do Tribunal Mundial sobre o Iraque, integrado por un total de 54 xuristas pertencentes a numerosos países, entre eles o próprio Iraque, os EE.UU. e a Gran-Bretaña.


Ler mais...

O EXCEPCIONAL E O DRACONIANO CONVERTEN-SE EN NORMA

O EXCEPCIONAL E O DRACONIANO CONVERTEN-SE EN NORMA

Este é o expresivo título do relatório que Statewatch acaba de facer público sobre o que denomina “A emerxéncia do rexime contra-terrorista” (The exceptional and draconian become the norm). Trata-se de un estudo onde se examinan alguns documentos públicos (e outros secretos) en que o G8 e a UE deseñan a nova –e perigosa- estratéxia de actuación contra o risco de atentados.

“É inadmisível que se poda encarcerar persoas, ou confiná-las en arresto domiciliário, en base à tipificación de novos delitos de “incitación”, ao recurso a técnicas de vixiláncia masivas que incluirán gente inocente ou à modificación da norma para que a defensa non poda coñecer as provas inculpatórias ou a sua orixe. Nunha democracia, cando se vulneran os direitos e liberdades de uns poucos, vulneran-se os direitos e liberdades de todos”, afirma Tony Bunyan, Director de Statewatch.


Ler mais...

30 DE AGOSTO: DIA DAS PERSOAS DESAPARECIDAS

30 DE AGOSTO: DIA DAS PERSOAS DESAPARECIDAS

Manter recluída unha persoa en detención secreta, sen revelar a sua sorte e paradeiro, é un acto de tortura contra ela e a sua família que constitui en si mesmo violación de direitos humanos e pon a persoa “desaparecida” en perigo de sofrer outras torturas e maus tratos.

Segundo documentan vários relatórios oficiais dos EE.UU., un número indeterminado de persoas detidas na “guerra contra o terror” están recluídas sob custódia secreta en prisións descoñecidas ou en locais ocultos das prisións oficiais para asi as substrair ao controlo do Comité Internacional da Cruz Vermella.


Ler mais...

TRANSPARÉNCIA vs. PROTECCIÓN DE DADOS?

TRANSPARÉNCIA vs. PROTECCIÓN DE DADOS?

Peter Hustinx, Supervisor Europeu para a Protección de Dados, acaba de publicar un guia prático para o correcto exercício destes dous importantes direitos: Transparency vs. Data protection?.

“A transparéncia e a intimidade son direitos básicos e un non pode prevalecer sobre o outro”, afirma Hustinx. “En caso de conflito “a solución há encontrar-se nun exame cuidadoso de ambos os princípios”.


Ler mais...

A DEMOCRACIA NA ENCRUCILLADA?

A DEMOCRACIA NA ENCRUCILLADA?

Os dias 29 e 30 do próximo mes de SETembro, organizado polo Monash Institute for the Study of Global Movements (www.arts.monash.edu.au/ncas/democracy ) terá lugar en Prato (Itália) un foro internacional en que, sob o título A democracia na encrucillada? Contra-terrorismo e estado, serán postas a debate algunhas das medidas que toman os governos na chamada “guerra contra o terror”.

. lexislación anti-terrorista e estado de seguranza,

. o império da lei sobre o terreno e na lexislación,

. a politica de terror global,

. tortura, crimes de guerra e Convencións de Xenebra,

. a criación da figura do “non cidadán”,

. xornalistas incrustados, dentro e fora do estado.

Confirmaron xa a sua asisténcia: Tariq Ali, autor de The Clash of Fundamentalisms: crusades, jihads and modernity (2002) and Bush in Babylon (2003), Dr Marjorie (Mo) Mowlam, John Pilger, Sir Nigel Rodley KBE, John Keane, Tony Bunyan (Statewatch UK), Martin Woollacott (The Guardian), W. Wesley Pue, Thomas Mertens, Reem Bahdi, George Williams, Tony Coady, Lex Lasry QC, Stephen Kenny, Dr Ben Saul, Dr Guy Goodwin-Gill, Phil Scraton, Jenny Hocking, Colleen Lewis.


Ler mais...

OPACIDADE INFORMATIVA

Regulamento de Seguranza nos Aeroportos

Regulamento de Seguranza nos Aeroportos

Despois de anos de denúncias, a Comisión Europea decidiu finalmente facer pública a versión revisada do Regulamento de Seguranza nos Aeroportos, que entrou en vigor o pasado 20 de Agosto. O Regulamento non precisa de norma algunha de desenvolvimento por ser ‘obrigatório en todos os seus elementos e directamente aplicável en cada Estado membro’. A publicación veu pór fin à polémica atitude da Comisión cuxo inxustificado secretismo deu lugar a frecuentes casos de abusos nos aeroportos europeus.

Entre eles, o de David Raya, cidadán do Hospitalet de Llobregat, que denunciou no Parlamento Europeu ter sido obrigado en várias ocasións a exibir o seu historial médico confidencial para demonstrar que padece de diabetes e fibrose quística e precisa viaxar con medicamentos e produtos líquidos. Segundo alguns axentes, a esixéncia estaria amparada polo Regulamento que nesa altura era secreto, circuinstáncia que loxicamente impedia comprovar a sua legalidade e provocava unha situación de manifesta indefensión.

Curiosamente, na sesión da comisión en que o Sr. Raya expuxo a sua queixa, cando o eurodeputado Ignasi Guardans manifestou que, ao ser secreta, a norma deixava unha “ampla marxe de manobra à arbitrariedade”, a secretária da Comisión, presente na sala, revelou que a norma previa que as persoas que padezan algunha doenza podan levar medicamentos e bebidas non alcóolicas. O governo español deu a coñecer a norma o 27 de SETembro, con dous meses de demora.


Ler mais...

CHARTER DESTINO CABUL

CHARTER DESTINO CABUL

Várias decenas de exilados afgáns que chegaron a Franza e Gran-Bretaña en procura de asilo serán “reenviados” a Cabul en breve. As asociacións de defensa dos refuxiados adverten que a expulsión é iminente e recordan que os ministros de interior do G5 (Alemaña, o Estado español, Franza, Itália e o Reino Unido) xa anunciaran na reunión de Evian (4-5 de Xullo) a sua intención de mutualizar as forzas e organizar vóos charters para expulsións en grande escala de estranxeiros.

Quen quixer sumar-se à denúncia, pode facé-lo en La démagogie des charters. Un renvoi imminent d’exilés Afghans vers Kaboul?


Ler mais...

EN DESTAQUE

  • Anatomía da desobediencia

    Determinados partidos políticos, xuíces e medios acusan de practicaren a violencia líderes independentistas e sociais así como os CDR. Diante deste intento de criminalización repasamos diferentes métodos non violentos que foron empregados ao longo da historia.

OPINIÓN