You are here


26/05/2017
The Saker

Vivemos em tempos complicados e, francamente, perigosos em que a capacidade de manter comunicações seguras é absolutamente crucial para a maior parte das pessoas. Até recentemente, a espécie de tecnologia que podia protegê-las era simplesmente demasiado complexa. Nos dias de hoje podemos utilizar serviços MUITO refinados que não exigem essa espécie de perícia da nossa parte.

11/05/2017
Dr. Xosé Mª Dios Diz. Membro do Consello Asesor da FGS e Portavoz da Plataforma SOS Sanidade Pública de Compostela

O autor proporciona os datos que definen a situación da sanidade pública galega no ano 2016. Revela as súas carencias no que a persoal, infraestruturas e dotación económica di respecto, lembra a vixencia de leis que exclúen da asistencia sanitaria importantes sectores da nosa sociedade, subliña as consecuencias do desmanelamento e a privatización de servizos asistenciais e estratéxicos e do control da industria (farmacéutica e tecnolóxica) sobre as decisións do sistema sanitario.

 

14/01/2017
Luigi Ferrajoli - Universidade de Roma

O autor examina a natureza da chamada "xurisdición de vixilancia penitenciaria" para cuestionar o verdadeiro estatuto da mesma ao non se pronunciar sobre actos concretos das persoas privadas de liberdade, senón sobre formas de ser de carácter subxectivo, cuestiona a posibilidade de no interior do cárcere poder darse un respecto efectivo dos dereitos fundamentais das persoas privadas de liberdade e propón algunhas medidas concretas para avanzar cara unha paulatina superación da opción custodial.

10/10/2016
Observatori del Sistema Penal e els Drets Humans (OSPDH)

O OSPDH, presenta o deseño e funcionamento dunha ferramenta de axuda e denuncia en supostos de violencia institucional co fin de as institucións, organizacións ou actores que teñan que ver no desencadeamento dos feitos, na defensa dos dereitos das vítimas ou na protección e promoción dos dereitos fundamentais das persoas poidan ter coñecemento da situación e tomar as medidas necesarias que foren do caso e da súa competencia.

19/05/2016
Roberto MansillaI - nstituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI

 Europa está observando un auxe dos sentimentos islamófobos ao carón dunha crise socioeconómica que ameaza con derrubar a arquitectura de integración comunitaria e os compromisos sobre a defensa das liberdades, dos dereitos humanos e da lexislación humanitaria. Este proceso está acelerándose nos derradeiros anos, igualmente motorizados pola riada de atentados terroristas de corte ŷihādista; pola presenza dunha numerosa comunidade musulmá de terceira xeración en varios países europeos, pero que visualiza notables deficiencias en materia de políticas públicas que permitan a súa inclusión e integración; e pola súbita aparición do drama humanitario dos refuxiados, principalmente dos provenientes do conflito sirio, desde mediados de 2015.

 

06/05/2016
Ana Sánchez Rubio (Doutoranda en Dereito Procesual. Universidade Pablo de Olavide - Sevilla

O test P300, tradicionalmente utilizado no ámbito médico para a detección de certas disfuncións, irrompeu no sistema xudicial como unha proba científica non exenta de críticas, tanto no que toca á súa legalidade como no que di respecto ao seu grao de cientificidade. Aquí trátase de disipar algúns mitos e establecer certas directrices para que o seu emprego no proceso penal poida chegar a ser plenamente efectivo.

13/01/2016
José Ángel Brandariz García - Facultade de Dereito - Universidade da Coruña

O autor analiza as transformacións normativas, estruturais e institucionais que viviu o sistema penitenciario español nas dúas últimas décadas, da aprobación do Código Penal ao ciclo de criminalización da heroína, examinando o devir do sistema penitenciario en relación coa evolución da economía española durante o período e estudando as transformacións teleolóxicas do cárcere no cadro desa evolución.

14/11/2015
JR Chaves

A Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo de 6 de Xullo de 2015 (rec.1851/2014) recoñece o dereito dunha opositora, aspirante a praza de corpo docente da Xunta de Galiza, membro da Igrexa Cristiá Adventista do Sétimo Día, a ser examinada do coñecemento de lingua galega nun momento non comprendido entre a posta de sol da sexta-feira e a posta de sol do sábado.

23/04/2015
Informe promovido desde o Proxecto I+D+i IUSMIGRANTE

Este relatorio analiza a nova figura do “rexeitamento en fronteira” (disposición adicional décima da Lei de Estranxeiría), pondo de manifesto que as entregas sumarias –tamém coñecidas como “devolucións ou expulsións en quente”– ás autoridades marroquís de cidadáns estranxeiros interceptados no perímetro fronteirizo de Ceuta e Melilla tampouco achan cobertura legal nesta nova regulación.

16/04/2015
Ofelia Tejerina Rodríguez. Avogada da Asociación de Internautas.

O 13 de Marzo o Consello de Ministros aprobou o Proxecto de Lei Orgánica de modificación da Lei de Axuizamento Criminal coa intención de adaptar as previsións normativas ás necesidades da sociedade da información. A reforma incide directamente nos arts. 18 e 24 da CE desenvolvendo dereitos fundamentais, ou máis ben a súa restrición.