04/03/2005

“A lexislación e os procedimentos procesuais anti-libelo ingleses son incompatíveis con a Convención Europea de Direitos Humanos”, afirman Helen Steel e Dave Morris (McLibel2), militantes de London Greenpeace (organización non vinculada a Greenpeace Internacional) a quen McDonald’s demandara en 1990 por difamación para os impedir de distribuíren panfletos onde se criticavan algunhas das práticas empresariais da corporación.

Agora, despois de 15 anos de duro enfrentamento, incluído o xuízo mais longo da história británica (313 dias) en que Steel e Morris, por falta de meios, tiveron de se representar a si próprios contra à poderosa multinacional, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos dá-lles a razón: a complexidade e dureza da lexislación anti-libelo inglesa (que non garante adecuadamente o direito a criticar as grandes corporacións), a falta de asisténcia letrada e a abisal diferença de recursos entre unha e outra parte violan o direito a un xuízo xusto e o direito à liberdade de expresión recoñecidos na Convención Europea de Direitos Humanos (Arts. 10º e 6º respectivamente).

Ler o artigo completo


26/02/2005

Ante a grande alarma que provoca en meios xurídicos o iminente início das vistas orais dos procesos coñecidos como 18/98 e posteriores, instruídos contra persoas e organizacións sociais e políticas vascas, un nutrido grupo de xuristas de diferentes países constituiu-se o pasado 15 de Febreiro en Comisión Internacional de Xuristas contra a Criminalización de Ideas en Euskal Herria.

O elevado número de persoas afectadas (mais duascentas cincuenta), o volume dos sumários (centenares de tomos), a gravidade das penas que se solicitan asi como os direitos, liberdades e garantias procesuais afectadas, as implicacións político-sociais dos mesmos e os preocupantes indícios de se teren vulnerado direitos fundamentais nas actuacions praticadas até o momento (direitos de asociación, de opinión e expresión, de libre designación de advogado, de inviolabilidade do domicílio, etc.etc.), están na base desa alarma a que fai referéncia o grupo de xuristas que agora se constitui en comisión para velar polo respeito dos direitos e liberdades fundamentais das persoas procesadas.

Ler o artigo completo


26/02/2005

SOS Racismo, a Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) e Chabaka (Rede de Asociacións do Norte de Marrocos) alertan a opinión pública sobre a situación de extrema penúria en que sobreviven centenares de persoas que se amontoan na fronteira de Ceuta cercadas, roubadas e hostilizadas por efectivos do exército marroquino.

As asociacións solidárias chaman a unha acción urxente para evitar a morte das persoas que permanecen expostas ao frio e a fame, ao tempo que esixen das autoridades medidas imediatas que impidan a consumación de unha catástrofe humanitária.

Ler o artigo completo


18/02/2005

A iniciativa da Associaçao contra a Exclusao e o Desenvolvimento (ACED), várias organizacións portuguesas iniciaron recentemente unha campaña para conseguir que Portugal ratifique e poña en marcha o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura.

Na sua páxina http://www.sociofonia.net/aced, a ACED responde a algunhas das perguntas mais frecuentes sobre o protocolo. Aqui reproducimos o texto.

Ler o artigo completo


18/02/2005

APRESENTADA EN GALIZA A CAMPAÑA DA CPT

O 17 de Febreiro, foi apresentada aos meios de comunicación galegos a campaña que a COORDENADORA PARA A PREVENCIÓN DA TORTURA pon en marcha con o fin de conseguir que o Estado Español ratifique e execute o Protocolo Facultativo à Convención contra a Tortura das Nacións Unidas.

A COORDENADORA, apoiada xa por mais de trinta asociacións de defensa dos direitos fundamentais e as liberdades públicas, ten previsto realizar actividades orientadas a sensibilizar a opinión pública sobre a importáncia da ratificación deste Protocolo e recoller apoios à campaña.

Neste sentido, os próximos dias 22 e 23, unha delegación da Coordenadora manterá entrevistas con representantes dos tres grupos do Parlamento a fin de estudar conxuntamente a posibilidade de a Cámara Galega apoiar activamente esta iniciativa.

Ler o artigo completo


10/02/2005

Nun comunicado recentemente difundido, a ACAT (Acciò dels critiáns per l’aboliciò de la tortura) mostra a sua preocupación por no Tratado Constitucional da UE se admitir subrepticiamente a posibilidade de os Estados membros aplicaren a pena de morte.

Ler o artigo completo


04/02/2005

Human Rights Watch acaba de publicar un extenso relatório sobre a situación das persoas que foron presas no Estado Español a seguir os atentados do 11-M: “Sentando ejemplo? Las medidas anti-terroristas en España.”

A coñecida organización de direitos humanos mostra neste documento a sua preocupación polas condicións en que se encontran estas persoas e os abusos a que presumivelmente foron submetidas durante o tempo de detención incomunicada e posterior reclusión en celas de isolamento.
A asociación humanitária lembra que a vulneración dos direitos das persoas presas en aplicación da lexislación anti-terrorista española foi xa denunciada en numerosas ocasións polos mais importantes organismos internacionais (Comité de Direitos Humanso e Relator das Nacións Unidas) e por prestixiosas organizacións non governamentais (Amnistia Internacional, Organización Mundial contra a Tortura, etc.), e fai unha série de Recomendacións ao governo español, instando-o a tomar medidas urxentes para evitar que eses direitos continuen sendo vulnerados nas comisarias e cárceres do estado.

Neste mui documentado relatório, Human Rights Watch descobre o lado oculto das actuacións policiais e judiciárias. Descreve a desinformación –cando non aberta cumplicidade con os aspectos mais obscuros destas actuacións- dos advogados do turno de ofício, a indiferenza dos organismos encarregados de velar polo respeito dos direitos fundamentais (Oficina del Defensor del Pueblo), a negativa dos máximos responsáveis do estado a admitir as reiteradas denúncias dos organismos internacionais (Fiscal Xeral do Estado), etc. etc.

O relatório completo pode ler-se en: www.hrw.org

Ler o artigo completo


04/02/2005

O 7 de Outubro de 2003, a ACLU (American Civil Liberties Union), xunto con outras organizacións civis (Physicians for Human Rights, Veterans for Common Sense, Veterans For Peace...) iniciou unha acción xudicial para reclamar, ao amparo do disposto na Lei de Liberdade de Información (Freedom of Information Act – FOIA), a desclasificación da información relativa aos prisioneiros dos EE.UU.

Mais de 600 documentos que o governo pretendia substrair ao coñecimento público, incluído un memorando do FBI en que se descreve como funcionários do Departamento de Defensa interrogan un prisioneiro de Guantánamo simulando ser axentes do FBI e utilizando “técnicas de tortura”, poden agora ser consultados en www.aclu.org.

“Unha leitura atenta destes textos demostra que ainda falta por desclasificar muitos outros documentos importantes” –afirma ACLU-. “Continuaremos luitando por defender o direito da sociedade a coñecer a actuación do governo e a saber por que se permitiron estes abusos e quen son os responsáveis.”

Ler o artigo completo


31/01/2005

EsCULcA. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades, e no seu nome e representación FERNANDO MARTÍNEZ RANDULFE, con D.I. nº 7.635.547,

EXPRESA a sua solidariedade con as persoas que foron agredidas por axentes das Polícias Nacional e Autonómica cando se manifestavan pacificamente diante do Parlamento de Galiza o 3 de Decembro de 2002, dia en que se celebrava o primeiro pleno da cámara galega para debater as causas e consecuéncias da catástrofe provocada polo naufráxio e afundimento do Prestige.

Seis destas persoas, as seis que apresentaron denúncia por agresión contra nove axentes, foron denunciadas posteriormente polo Concello de Compostela por un delito de danos.

Ler o artigo completo


28/01/2005

“O Ministro de Interior fai ben en acatar a decisión do Tribunal dos Lordes. No entanto deve lembrar que calquer medida restritiva da liberdade de unha persoa suspeitosa ten de ir acompañada da apresentación de cargos contra ela e o conseguinte xuízo (...) Acatar a lei non há de converter-se no xogo do gato e o rato. O Governo non pode trocar a supresión de un direito pola supresión de outro”, manifestou Shami Chakrabarti, Director de Liberty en referéncia as medidas que anunciou o governo británico para manter baixo controlo os 12 prisioneiros de Belmarsh e Woodhill que a resolución do Tribunal dos Lordes do pasado mes de Decembro obriga a pór en liberdade: arrestos domiciliários, pulseiras electrónicas, incomunicación con determinadas persoas, etc.

“Os escándalos de Guantánamo e Belmarsh mostran que non se poden promover os direitos humanos con as maos suxas. Os governos dos EE.UU. e Gran-Bretaña teñen que pór fin às detencións sen xuízo e as torturas.”

Ler o artigo completo