Apelo europeu pola dignidade
A Europa-fortaleza: via directa contra o muro da vergoña

Cada dia, imigrantes chegados de África morren nas fronteiras de Europa por teren tido a ousadia de crer que ali poderian viver en paz e dignidade.

En Ceuta, en Melilla, a situación chegou a un limite intolerável: entre a Unión Europea e África ergue-se un muro de arame, e aqueles que o custodian non duvidan en disparar, mesmo matar, para impediren que sexa atravesado.

En Marrocos organizou-se unha verdadeira caza às bruxas. Nenos, mulleres, homes, sedentos e esfomeados, son cercados e abandonados en pleno deserto.

Non resulta intolerável que a Unión Europea renegue asi da sua obrigación moral de, cando menos, ouvir a petición daqueles que veñen en procura de asilo? Como é posível un tratamento tal? Como, con o pretexto de regular os fluxos migratórios, a política da Unión Europea pode conducir o Estado Español a fechar as suas fronteiras, levantando un muro como se estivese asediada por un inimigo perigoso? Como a Unión Europea se atreve a descarregar as suas responsabilidades en “Estados-rolla”, como neste caso Marrocos, ao que consente, sen se imutar, enviar os imigrantes a unha morte certa? Por tentaren penetrar no território da Unión Europea recorreron a pé centos de quilómetros, arriscando o seu único ben, a própria vida. Como vai ser aceitável que aqueles que foxen da pobreza, a guerra e os conflitos políticos non encontren outra resposta que a represión, cando non a morte, ao tentaren, nun último salto colectivo, atravesar o muro de arame que se ergue entre eles e a liberdade?

Esta situación, tan absurda como desumana, que dá tal imaxe da Europa e que diariamente nos mostrans as televisións, deve cesar de imediato. Nós, persoas europeas, recusamo-nos a ermos de nos sentir envergoñadas da Unión Europea.

Esiximos solenemente:

. Ao Governo Español, aos Governos dos Estados membros da Unión e à Comisión Europea.

Que acaben con estas violacións masivas e reiteradas dos Direitos Humanos, consecuéncia dunha política de imigración de encerramento e de externalización que non leva mais que a un ponto morto e à violéncia.

. Ao Governo marroquino:

Que poña termo às prática asasinas con aqueles que transitan polo seu território con o único propósito de achar en Europa unha solución à sua miséria.

À Unión Europea:

Que adopte e aplique, sen demora, unha verdadeira politica de asilo e imigración, respeitosa con os direitos, a integridade física e a dignidade das persoas.

Tamén os imigrantes teñen direito a ser tratados no respeito das Convencións Internacionais: os Direitos Humanos son indivisíveis e aplican-se a todas as persoas.

Asociación Europea de Direitos Humanos
Federación Internacional de Direitos Humanos
Liga Direitos Humanos Franza
Liga Direitos Humanos Belga (francófona)
Asociación Pro Direitos Humanos de Andalucía