Neste libro explica-se, de maneira gráfica e visual, o estado do militarismo no Reino de España: despesas militares, indústria de armamento, comércio de armas, financiamento do negócio das armas, política española de defensa, operacións militares no exterior e o panorama da vida militar española.

Cada capítulo consta dunha introdución, conclusións e comentários relevantes, acompañados de gráficos, mapas, figuras e tábulas que facilitan a comprensión dos dados oferecidos e fan deste traballo unha ferramente acesível e de grande utilidade para investigadores, educadores, activistas e todo tipo de traballadores pola paz.